Reglement lidmaatschap

logovvs

Reglement lidmaatschap:

1. Indien men tot de standaard elftallen toegelaten wordt, verplicht men zich tot het volgende:  

            a. Het spelen van alle wedstrijden.

            b. Het volgen van de trainingen.

            c. Bij afwezigheid van 1a en 1b dient men zich met reden(en) af te melden bij de elftalleider, c.q. trainer.

            d. Deze redenen kunnen alleen buitengewone omstandigheden zijn zoals: ziekte, vakantie, familieomstandigheden, jubilea, werk en studie.

            e. In die gevallen waarin punt d. niet voorziet beslist het bestuur met de elftalleider c.q. trainer.

            f. Onder standaard elftallen wordt verstaan: selectie spelers zaterdag 1 senioren, zondag 1 senioren en A1, B1 en C1-junioren.

2.  Indien tussen de andere elftalleiders en bestuur niets ander is overeengekomen zullen de te nemen maatregelen door het bestuur genomen worden.

3.  Men dient tijdig aanwezig te zijn bij het bezoek aan de trainingen en het spelen van de wedstrijden.

4.  Een ieder dient zich bij de trainingen c.q. wedstrijden te gedragen zoals het een goed lid beaamt, meldingen van onbehoorlijk gedrag komen ter beoordeling van het bestuur.

5.  Voor schades aangebracht tengevolge van baldadigheid of onjuist gebruik zal de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld.

6.  De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van waardevolle voorwerpen in kleedkamers, kantine of daar buiten.

7.  Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.

8.  Het parkeren van vervoersmiddelen dient op de daarvoor bestemde plaatsen te geschieden, het parkeren of stallen van vervoersmiddelen bij de kantine of op het pad naar de kantine is verboden. Parkeren is voor eigen risico.

9.  Gegevens betreffende vergaderingen, aanvangs- en vertrektijden en afgelastingen worden vermeld op de website van vv Siddeburen of via E-mail bekend gemaakt.

10.  Verdere mededelingen zullen per brief of via het clubblad en website bekend gemaakt worden.

11.  Een ieder dient de voorgeschreven eenheid van tenue te dragen tijdens de wedstrijden, het tenue bestaat uit: shirt wit met verticale rode middenbaan en clubembleem eventueel voorzien van sponsor opdruk, broek zwart en kousen rood. Een scheidsrechter of jeugdleider die een wedstrijd fluit dient tenminste een scheidsrechtershirt te dragen.

12.  Bezoekende verenigingen worden geen intrapballen verstrekt.

13.  Elk lid dient tijdig zijn financiële verplichtingen t.a.v de vereniging na te komen, bij het niet nakomen van uw verplichtingen volgt schorsing of royement.

14.  Ieder lid wordt geacht de statuten en de huisregels van de vereniging te kennen.

15.  Voor gesprekken met het bestuur dient u zich te wenden tot de secretaris van de vereniging.

 

                De besturen zijn:

                a Dagelijks bestuur

                b Algemeen bestuur

                c Jeugdcommissie

                d Activiteitencommissie / supportersvereniging

 

                *Bestuursleden welke verhinderd zijn een vergadering bij te wonen dienen met reden deze af te zeggen bij de secretaris.

               *Deze redenen kunnen alleen buitengewone omstandigheden zijn zoals vermeld onder art. 1 punt d

                *Vertegenwoordigers van zowel de zaterdag als de zondag afd. dienen eens per maand een bespreking te hebben met trainer(s), leiders en eventueel de aanvoerders van de elftallen.

                *Resultaten van deze bespreking dienen door de vertegenwoordigers van het bestuur van zaterdag of zondag afd. op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken te worden.

               *De trainingen van de standaard elftallen worden verzorgd door gediplomeerde trainers.

               *De andere elftallen (jeugd) worden door erkende jeugdtrainers c.q. leiders getraind.

              

 

 AAN DE LEIDERS EN SPELERS VAN DE DIVERSE ELFTALLEN:

 Indien een speler geschorst is door de K.N.V.B. district Noord, mag de bewuste speler niet spelen in een ander elftal van de vereniging.

Ook kan een “zaterdagvoetballer” dan niet voetballen op zondag en andersom natuurlijk ook niet.

 

 HET KOMT HIER OP NEER: EEN SPELER, DIE OM WAT VOOR REDEN DAN OOK, NIET GERECHTIGD IS TE SPELEN, MAG NIET VOETBALLEN!

 

 Door de invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek is het verenigingsrecht veranderd.

Een amateurvereniging is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een geschorst lid tijdens een wedstrijd aan een tegenstander toebrengt.

 

Met dit schrijven distantieert het bestuur zich van BOVENSTAANDE ZAKEN en neemt het bij eventuele overtreding geen enkele verantwoording.

 

Dit betekent dus, dat leiders en spelers zelf verantwoordelijk zijn, als zij denken zich te moeten lenen voor dergelijke zaken.

 

 Dus de vergoeding van eventuele schade wordt door de overtreder zelf betaald.

 

 Het bestuur