Aanmelden

AANMELDINGSFORMULIER V.V. SIDDEBUREN

 

                                      =======================================

                                                              

                                                               Ingeschreven d.d.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Achternaam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Voornaam:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                              

                              

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Postcode: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nat: _ _ _ _ _ _ _ _ _                           

Telefoon nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Geboren: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ _ _ / 20 _ _ _   te : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              

 

E-mail adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Wenst op zaterdag / zondag te spelen / niet-spelend lid.

 

Aanmeldingsformulieren inleveren bij: Mevr. G. van der Laan , Damsterweg 33 te Siddeburen

 

Leden vanaf 16 jaar : met dit formulier ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ / identiteitsbewijs / rijbewijs) inleveren.

 

Betaling:             O - per maand / O - per kwartaal / O - per half jaar / O - per jaar   (s.v.p. aankruisen)

                              

Contributie per jaar:      Contributiebedragen seizoen 2012– 2013:    

(incl. loten Grote Clubactie – vanaf D-pupillen en incl. wasgeld (€ 16,-- per seizoen

voor de F-pup. t/m A.jun) en tevens inclusief zaalhuur jeugdspelers (€ 10,--)

 

Soort lid

Jaarbedrag

Soort lid

Jaarbedrag

Senioren

€ 204,00

Niet-spelend   lid

   62,50

A-junioren

   153,40

Bondscontributielid sen.

   12,50

B-junioren

   153,40

 

 

C-junioren

   153,40

   14,40

D-pupillen

   122,40

   39,00

E-pupillen

   122,40

   36,60

F-pupillen

   122,40

Donateurs

   12,00

 

Om de contributie zo laag mogelijk te houden verplichten wij de leden vanaf de D-pupillen eens per jaar een aantal loten te verkopen (Grote Club Actie). Afhankelijk van de leeftijd worden de loten verdeeld over de leden. De contributieverplichting geldt voor het gehele seizoen, dus ook als men besluit om tussentijds het lidmaatschap te beëindigen.

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voetbalvereniging Siddeburen” om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

 

BANKREKENING:………………………….... GIROREKENING:………............…………………

 

Naam + voorletters………………………………………………

 

Adres……………………………………… Postcode + Woonplaats…………………………....…….

 

Handtekening ouders, minderjarigen:                  Handtekening meerderjarigen: