Algemene ledenvergadering 27 november 2017

alv

 

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGVAN DE v.v. SIDDEBUREN OP MAANDAG 27 november 2017.

Aanvang 20.00 uur,  in de kantine.

 1. Opening
 1. Notulen 21 november 2016.   Zie Voltreffer dec’16.  (Zijn ter vergadering aanwezig)
 1. Ingekomen stukken
 1. Mededelingen van het bestuur

                     

 1. Jaarverslag
 1. Financieel verslag van de penningmeester
 1. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de leden :

Marc Jan Oldenbandringh, Folly Kamminga en  Harry Kuipers.

 1. Verkiezing lid kascommissie :

aftredend: Folly Kamminga

 1. Voorstel: afzien van automatische contributie- verhoging

                       voor het seizoen 2018 - 2019….

 1. Behandeling begroting 2017  - 2018 (ligt ter inzage)

 

 

 1. Bestuursverkiezing.

Voorstel om Riëtte Schouwstra en Dick Bierma

officieel te benoemen als bestuurslid door de ALV

                   Aftredend: R. Spandauw en M. Feenstra, Beide zijn herkiesbaar

                Eventuele kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de

                penningmeester Gerda van der Laan. de kandidaatstelling dient ondersteund te worden door

                tenminste 3 leden.

 1. Rondvraag en  afsluiting   

 

      Het bestuur hoopt op een grote opkomst !